A9. Crab cheese wonton (6pcs) - Hoành Thánh Chiên
$6.99
B7. Noodle bowl w/ fried tofu & vegetable - Bún Chay
$11.99
A6. Spring roll w/ vegetables & tofu (2pcs) - Gỏi Cuốn Chay
$5.99