A9. Crab cheese wonton (6pcs) - Hoành Thánh Chiên
$4.50
B7. Noodle bowl w/ fried tofu & vegetable - Bún Chay
$9.25
A6. Spring roll w/ vegetables & tofu (2pcs) - Gỏi Cuốn Chay
$4.95